Integritetspolicy


Det är viktigt för oss på JoNour Food AB att skydda din integritet genom en trygg hantering av dina personuppgifter när du besöker våra webbplatser, använder våra tjänster eller kontaktar oss i olika ärenden.
I denna integritetspolicy finns information om vilka av dina personuppgifter vi hanterar, hur vi skyddar dem och vilka rättigheter du har samt hur du ska göra för att rätta en uppgift eller beställa registerutdrag.


Personuppgiftsansvarig
JoNour Food AB (JoNour Food), org.nr. 559173-1533 med postadress Lärkträdsgatan 2b, 213 63 Malmö, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

Personuppgifter
I din kontakt med JoNour Food kommer du att lämna viss information till oss. JoNour Food behandlar personuppgifter såsom företagsnamn, företagsadress, e-postadress, bild och organisationsnummer. Nedan beskriver vi vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar i verksamheten på ett antal lagliga grunder och för ett flertal ändamål. Personuppgifterna behandlas så länge de behövs för ändamålet och lagras aldrig under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut.

Kryptering
Webbplatsen har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras.

Cookies
Webbplatsen använder sig av cookies. Detta innebär att information kan komma att lagras i användarnas webbläsare när de besöker webbplatsen. Syftet med detta är att webbplatsen ska känna igen en användares dator, föra statistik och i sin tur förbättra användarupplevelsen. Läs gärna vår cookiepolicy för mer detaljerad information.

Dina rättigheter

Med vissa lagstadgade undantag har du rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse om det finns skäl i ditt specifika fall som talar emot behandlingen. Om du motsätter dig behandlingen men det finns berättigade skäl som väger tyngre får vi dock fortsätta behandlingen. Om vi behandlar dina personuppgifter med samtycke som laglig grund för behandlingen, har du rätt att närsomhelst återkalla samtycket med framtida verkan. Du har rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet.

Hur du kontaktar oss

Om du har du frågor rörande vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till vår behandling av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss:

JoNour Food AB
Lärkträdsgatan 2b
213 63 Malmö, Sverige
E-post: kontakt@jonour.se
Telefon: 040-216300